2021 жылы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарын болжалды бітірушілер туралы мәліметтер

№ п/п Мамандық атауы /Наименование специальности Мамандық коды коды /Код специальности Бітірушілердің саны /Количество выпускников 2021 года
барлығы /всего оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен /в т.ч. по госзаказу
А Б С D Е
1 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Құрылыс-техникалық колледжі” МКҚК /ГККП “Строительно-технический колледж” акимата города Нур-Султан   240 240
1 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) 1403000 44 44
2 Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение 0902000 47 47
3 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1201000 75 75
4 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану /Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1401000 27 27
5 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)/Сварочное дело (по видам) 1114000 22 22
6 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды 1211000 25 25
2 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі” МКҚК/ГККП “Колледж общественного питания и сервиса” акимата города Нур-Султан   385 225
1 Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания 0508000 308 150
2 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/ Швейное производство и моделирование одежды 1211000 26 24
3 Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі/Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 1219000 51 51
3 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Технологиялық колледж” МКҚК/ГККП “Технологический колледж” акимата города Нур-Султан   90 90
1 ” Нан пісіру өндірісі, макарон және кондитер өндірісі”/ “Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство” 1219000 46 46
2 “Шаштараз өнері және сәндік косметика “/”Парикмахерское искуссво и декоративная косметика” 0506000 25 25
3 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды 1211000 19 19
4 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Техникалық колледж” МКҚК/ГККП “Технический колледж” акимата города Нур-Султан   190 190
1 Сварочное дело (по видам) 1114000 47 47
2 Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам) 1415000 72 72
3 Эксплуатация , ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 1108000 48 48
4 Электроснабжение, эксплуатация , техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем жедлкзных дорог (по видам) 0904000 23 23
5 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “ASTANA POLYTECHNIC” жоғары колледж” ШЖҚ/ГКП на ПХВ “Высший колледж “ASTANA POLYTECHNIC” акимата города Нур-Султан   543 388
1 “Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного траснпорта” 1201000 40 25
2 “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” 1401000 44 44
3 Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий 1417000 55 50
4 Туризм 0511000 40 25
5 Учет и аудит 0518000 25 0
6 Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 93 73
7 Вычислительная техника и программное обеспечение 1304000 74 48
8 Информационные системы 1305000 51 22
9 Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша 1306000 88 88
10 Экплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 1307000 33 13
6 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Кәсіптік-техникалық колледжі” КММ/КГУ “Профессионально-технический колледж” акимата города Нур-Султан   143 143
1 Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания 1403000 62 62
2 Электр станциялары мен желілерінің электржабдықтары /Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) 0901000 19 19
3 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1201000 23 23
4 Жол-құрылыс машиналарына техникалық қызмет көрсету /Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин 1402000 18 18
5 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды 1211000 21 21
7 “Астана” халықаралық университетінің педагогикалық колледжі” /”Педагогический колледж Международного университета “Астана”   445 384
1 Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру/Дошкольное воспитание 0101000 183 183
2 Дене тәрбиесі және спорт/Физическая культура и спорт 0103000 45 45
3 Бастауыш білім беру/Начальное образование 0105000 130 130
4 Музыкалық білім беру/Музыкальное образование 0108000 7 0
5 Негізгі орта білім беру/Основное среднее образование “Учитель ин.яз”, “Учитель информатики”, “Казахский язык и литература” 0111000 80 26
8 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі ШЖҚ “Жоғарғы көлік және коммуникация колледжі” МКК / ГКП на ПХВ “Высший колледж транспорта и коммуникаций” акимата города Нур-Султан   365 344
1 “Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша)”/ Электроснабжение (по траслям) 0902000 46 46
2 Энерго менеджмент / Энерго менеджмент 0913000 46 46
3 “Темір жол жылжымалы құрам өндірісі (түрлері бойынша)” / Производство подвижного состава железных дорог (по видам) 1106000 16 16
4 “Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын темір жол көлігінде техникалық пайдалану (салалар бойынша)” / Эксплуатация, ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 1107000 16 16
5 “Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану , жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)” / Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 1108000 26 25
6 “Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)” /Организация перевозок и управление движением на транспорте(по отраслям) 1202000 22 22
7 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару / Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте 1203000 45 45
8 Жол қозғалысын ұйымдастыру / Организация дорожного движения 1206000 25 25
9 “Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)” / Радиоэлектроника и связь (по видам) 1306000 20  
10 Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (темір жол көлігінде) / Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 1310000 22 22
11 “Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану” / Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта 1311000 42 42
12 “Темір жол құрылысы, жол мен жол шаруашылығы” / Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1409000 18 18
13 “Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы” / Строительство автомобильных дорог и аэродромов 1410000 21 21
9 Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Сервис және туризм колледжі” ШЖҚ МКК/ГКП на ПХВ “Колледж сериса и туризма” акимата города Нур-Султан   352 282
1 Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания 0508000 100 74
2 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру /Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 50 50
3 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1201000 33 0
4 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру /Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226000 83 83
5 Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары/Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218000 16 16
6 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)/ Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) 1508000 59 59
7 Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и программное обеспечение 1304000 11 0
10 Нұр-Сұлтан қ. әкімдігінің “Жоғары медициналық колледж” МККҚ/ ГКП на ПХВ “Высший медицинский колледж” акимата г. Нур-Султан   271 208
1 Емдеу ісі /Лечебное дело 0301000 48 41
2 Медбикелік іс / Сестринское дело 0302000 184 130
3 Лабораториялық диагностика / Лабораторная диагностика 0305000 26 26
4 Фармация / Фармация 0306000 13 11
11 “Менеджмент және бизнес колледжі” ЖШС/ТОО “Колледж менеджмента и бизнеса”   349 287
1 Дошкольное воспитание и обучение 0101000 41 40
2 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 0506000 46 25
3 Организация питания 0508000 76 75
4 Дизайн (по профилю) 0402000 23 23
5 Вычислительная техника и программное обеспечение 1304000 80 74
6 Переводческое дело 0512000 31 25
7 Правоохранительная деятельность 0202000 20  
8 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1201000 32 25
12 “Қаржы академиясы” АҚ колледжі/Колледж АО “Финансовая академия”   324 174
1 Қаржы (салалар бойынша)/ Финансы (по отраслям) 0516000 66 0
2 Есеп және аудит (салалар бойынша)/Учет и аудит (по отраслям) 0518000 25 0
3 Маркетинг (салалар бойынша)/ Маркетинг (по отраслям) 0513000 56 49
4 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)/Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1304000 177 125
13 “Даналық” колледжі / колледж “Даналык”   348 0
1 “Емдеу ісі” / Лечебное дело 0301000 162 0
2 “Мейіргер ісі” / Сестринское дело 0302000 127 0
3 Фармация 0306000 59 0
14 Қазтұтынуодағының жоғары сауда-экономикалық колледжі/Высший торгово-экономический колледж Казпотребсоюза   290 221
1 Маркетинг 0513000 140 140
2 Учет и аудит 0518000 16 0
3 Организация питания 0508000 96 81
4 Правоведение 0201000 12 0
5 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1304000 26 0
16 “Басқару колледжі” ЖШС/ТОО “Колледж Управления”   378 162
1 Құқықтану/Правоведение 0201000 33 0
2 Дизайн 0402000 16 0
3 Аударма ісі/Переводческое дело 0512000 67 25
4 Шаштараз өнері және сәндік косметика/Парикмахерское искусство и декоративаная косметика 0506000 43 25
5 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и программное обеспечение 1304000 86 50
6 Есеп және аудит/Учет и аудит

 

0518000 18 0
7 Қаржы/Финансы 0516000 13 0
8 Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение 0902000 53 25
9 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 13 13
11 Байланыс, радиотехника және телекоммуникация/ Радиоэлектроника и связь 1306000 36 24
17 Білім беру мекемесі “Тұран” колледжі / Учреждение образования “Колледж “Туран”   196 0
1 Құқықтану / Правоведение 0201000 33 0
2 Дизайн 0402000 19 0
3 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру / Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 15 0
4 Туризм 0511000 22 0
5 Менеджмент 0515000 11 0
6 Есеп және аудит / Учет и аудит 0518000 33 0
7 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету / Вычислительная техника и программное обеспечение 1304000 26 0
8 Сәлет өнері / Архитектура 1418000 37 0
18 “Еуразия гуманитарлық институтының колледжі” мекемесі / Учреждение “Колледж евразийского гуманитарного института”   286 48
1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту / Дошкольное воспитание и обучение

 

0101000 56 48
2 Негізгі орта білім беру / Основное среднее образование 0111000 13 0
3 Құқықтану / Правоведение 0201000 47 0
4 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру / Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 14 0
5 Туризм (салалар бойынша) / Туризм (по отраслям) 0511000 20 0
Аударма ісі (түрлері бойынша) / Переводческое дело (по видам) 0512000 77 0
7 Ақпраттық жүйелер (қолдану саласы бойынша) / Информационные системы (по областям применения) 1305000 59 0
19 “Астаналық техника-экономикалық колледжі” ЖШС/ТОО “Астанинский технико-экономический колледж”   53 0
19 Финансы (по отрослям) 0516000 1 0
19 Учет и аудит ( по отраслям) 0518000 5 0
19 Электроснабжение (по отраслям) 0902000 7 0
19 Эксплуатация , ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 1108000 12 0
19 Организация перевозок и управление движением на железнолорожном транспорте 1203000 11 0
19 Автоматика, телемеханика и управление, движением на железнолорожном транспорте 1303000 8 0
19 Строительство железнолорожных дорог, путь и путевое хозяйство 1409000 9 0
20 Қазақстандық Швейцария-Американдық және қонақжай ісі колледжі ЖШС/ТОО Казахстанкий Швейцарско-Американский колледж туризма гостиничного (АСУ)   74 25
1 Геодезия и картография 0713000 7  
2 Организация дорожного движения 1206000 47 25
3 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)** 1304000 6  
4
Сроительство автомобильных дорог и аэродромов
1401000 14  
21 “Индустриалды инженерлік-экономикалық колледжі”ЖШС/ТОО “Индустриальный инженерно-экономический колледж”   40 23
1 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)/ Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) 1403000 23 23
2 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұймдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 17 0
22 Медициналық-техникалық колледжі ЖШС/ТОО “Медико-технический колледж”   235 98
1 Монтаж техническое обслуживание и ремонт медицинсмкой техники 1121000 73 73
2 Стоматология 0304000 56 0
3 Стоматология ортапедическая 0307000 62 0
4 Фармация 0306000 13 0
5 Медицинская оптика 0308000 31 25
23 Көпсалалы ” Парасат” колледжі мекемесі /Многопрофильный колледж “Парасат”   46 0
1 Медбикелік іс /Сестринское дело 0302000 38 0
2 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану /Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1401000 4 0
3 Оценка 0 514000 4 0
24 “Астана Профи” қалалық шаруашылық колледжі / Колледж городского хозяйства “Астана Профи”   191 135
1 ” Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)”/ “Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)” 1415000 49 49
2 “Ішкі санитарлық -техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)”/ ” Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам 1403000 25 25
3 ” Дәнекерлеу ісі “/ “Сварочное дело” 1114000 62 61
4 “Өрт қауіпсіздігі” / Пожарная безопасность 1516000 28 0
5 “Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету” / “Вычислительная техника и программное обеспечение” 1304000 8 0
6 “Құқық қорғау қызметі” / Правоохранительная деятельность” 0202000 10 0
7 “Мектепке дейінгі тәрбие және оқу” / Дошкольное воспитание и обучение” 0101000 9 0
25 Лингва колледжі жекеменшік білім беру /ЧОУ “Колледж Лингва”   7 0
1 Начальное образование 0105000 7 0
27 “Шипагер” медициналық колледжі/ Медицинский колледж “Шипагер”   83 0
1 “Емдеу” ісі/ Лечебное дело 0301000 74 0
2 ” Мейіргер ісі”/ Сестринское дело 0302000 9 0
28 ҚазГЗУ гуманитарлық заң колледжі/Гуманитарно-юридический колледж КазГЮУ   153 50
1 Маркетинг 0513000 50 50
2 Қаржы /Финансы 0516000 8 0
3 Құқықтану /Правоведение 0201000 64 0
4 Аудармашы /Переводческое дело 0512000 31 0
29 Қазақстан халықаралық лингвистикалық колледж ЖШС/ТОО “Казахский международный лингвистический колледж”   303 0
1 Переводческое дело 0512000 303 0
30 Томирис медициналық колледж ЖШС/ТОО Медицинский колледж “Томирис”   82 0
1 Лечебное дело 0301000 64 0
2 Сестринское дело 0302000 18 0
31 “Қазақ технология және бизнес университетінің” АҚ колледжі/ Колледж АО “Казахский университет технологии и бизнеса   166 75
2 Құқықтану/Правоведение 0201000 6  
3 Құқық қорғау қызметі/Правоохранительная деятельность 0202000 19  
4 Дизайн/Дизайн (по профилю) 0402000 51 50
5 Туризм/Туризм (по отраслям) 0511000 3  
6 Қаржы/Финансы (по отраслям) 0516000 9  
7 Стандарттау,метрология және сертификаттау/Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 0601000 9  
8 Мұнай және газдықайта өндеу технологиясы/Технология переработки нефти и газа 0819000 14  
9 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды 1211000 25 25
10 Тамақтандыру қәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру/Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226000 19  
11 Ақпараттық жүйелер/Информационные системы 1305000 11  
32 “М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы” АҚ-ның Ақмола колледжі” ЖШС/ТОО “Акмолинский колледж АО “Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева”   174 100
1 “Электрмен қамтамасыз ету” /”Электроснабжение” 0902000 25 25
2 “Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава”/”Жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету” 1108000 41 25
3 “Есеп және аудит”/ “Учет и аудит” 0518000 14  
4 “Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте”/”Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару” 1203000 52 25
5 “Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте”/ “Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару” 1303000 42 25
33 “Республикалық Медицина Академиясы” ЖШС / ТОО “Республиканская Медицинская Академия”   35 0
1 Мейіргер ісі/ Сестринское дело/ квалификация “Медицинская сестра общей практики” 0302000 15 0
2 Мейіргер ісі/ Сестринское дело/ квалификация “Медицинская сестра по уходу” 0302000 6 0
3 Стоматология/ Стоматология / квалификация “Дантист” 0304000 5 0
4 Стоматология ортопедическая/ Ортопедиялық стоматология/ квалификация “Зубной техник” 0307000 9 0
34 Экономика-заң колледжі/ Экономико – юридический колледж   50 0
1 0518000 Учет и аудит (по отраслям) 518000 20 0
2 Құқықтану/Правоведение 0201000 30 0
  Всего   6887 3892
         
         
  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ Сведения о выпускников учебных заведений технического и профессионального образования на 2021 год
  0100000 Образование 010000 571 472
1 Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру/Дошкольное воспитание 0101000 289 271
2 Дене тәрбиесі және спорт/Физическая культура и спорт 0103000 45 45
3 Бастауыш білім беру/Начальное образование 0105000 137 130
4 Бейнелеу өнері және сызу/Изобразительное искуство и черчение 0106000 0 0
5 Музыкалық білім беру/Музыкальное образование 0108000 7 0
6 Негізгі орта білім беру/Основное среднее образование “Учитель ин.яз”, “Учитель информатики”, “Казахский язык и литература” 0111000 93 26
  0200000 Право 0200000 274 0
1 Құқықтану/Правоведение 0201000 225 0
2 Құқық қорғау қызметі/Правоохранительная деятельность 0202000 49 0
  0300000 Медицина, фармацевтика 0300000 1019 233
1 Емдеу ісі/ Лечебное дело 0301000 348 41
2 Медбикелік ісі/ Сестринское дело 0302000 397 130
3 Стоматология/ стоматология 0304000 61 0
4 Лабораториялық диагностика/ Лабораторная диагностика 0305000 26 26
5 Фармация 0306000 85 11
6 Ортопедиялық стоматология/ Стоматология ортопедическая 0307000 71 0
7 Медициналық оптика/Медицинская оптика 0308000 31 25
  0400000 Искусство и культура 0400000 109 73
1 Кітапхана ісі/Библиотечное дело 0401000 0 0
2 Дизайн 0402000 109 73
  0500000 Сервис 0500000 2004 905
1 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)/Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям) 0502000    
2 Шаштараз өнері және сәндік косметика/Парикмахерское искусство и декоративаная косметика 0506000 114 75
3 Қонақ үй шаруашылығына қызметкөрсету және ұйымдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507000 202 136
4 Тамақтандыруды ұйымдастыру/ Организация питания 0508000 580 380
5 Туризм 0511000 85 25
6 Аударма ісі/Переводческое дело 0512000 509 50
7 Маркетинг 0513000 246 239
8 Бағалау/Оценка 0514000 4 0
9 Менеджмент по отраслям 0515000 11 0
10 Қаржы/Финансы 0516000 97 0
11 Есеп және аудит/Учет и аудит 0518000 156 0
  0600000 Метрология, стандартизация и сертификация 0600000 9 0
1 Стандарттау, метрология және сертификаттау/ Стандартизация, метрология и сертификация 0601000 9 0
      7 0
1 Геодезия и картография 0713000 7 0
  0800000 Нефтегазовое и химическое производство 0800000 14 0
1 Мұнай және газды қайта өңдеу/ Технология переработки нефти и газа 0819000 14 0
  0900000 Энергетика 0900000 266 231
1 Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)/Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

 

0901000 19 19
2 Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение 0902000 178 143
3 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу/Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог 0904000 23 23
  Энерго менеджмент / Энерго менеджмент 0913000 46 46
  1000000 Металлургия и машиностроение 1000000 0 0
1 Механообработка контрольно-измерительных приборов и автоматика в промышленности 1013000 0 0
  1100000 Транспорт ( по отраслям) 110000 363 333
1 Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)/Производство подвижного состава железных дорог (по видам) 1106000 16 16
2 Көтергіш көлік жол құрылысы көліктері мен жабдықтарын техникалық пайдалануТехническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 1107000 16 16
3 Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету/ Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 1108000 127 98
4 Токарлық іс және металл өңдеу/ Токарное дело и металлообработка 1109000    
5 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)Сварочное дело 1114000 131 130
6 Өнеркәсіпте қолданылатын электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша) / Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) 1115000    
7 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу/Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 1121000 73 73
  1200000 Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 120000 736 600
1 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1201000 203 148
2 Жолашылармен жүкті тасымалдауды ұйымдастыру/ Организация перевозок и управление движением на транспорте 1202000 22 22
3 Темір жол көлігіндегі тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару/ Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте 1203000 108 70
4 Жол қозғалысын ұйымдастыру/Организация дорожного движения 1206000 72 50
5 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды 1211000 116 114
6 Жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник/ Оборудование предприятия пищевой промышленности 1218000 16 16
7 Нан пісіру, макорон және кондитерләк өндірісі/Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 1219000 97 97
8 Тамақтандыру мекемелері тағамдарын өндіру және оны ұйымдастыру/ Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226000 102 83
  1300000 Связь, телекоммуникации и информационные технологии 1300000 906 533
1 Автоматтандыру және басқару
(бейін бойынша)/Автоматизация и управление (по профилю)
1302000 0 0
2 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару/Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 1303000 50 25
3 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и програмное обеспечение 1304000 494 297
4 Ақпараттық жүйелер/ Информационные системы 1305000 121 22
5 Байланыс, радиотехника және телекоммуникация/ Радиоэлектроника и связь 1306000 144 112
6 Электр байланысымен желімен хабарлау жүйелілік құрылыстарын пайдалану/ Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 1307000 33 13
7 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану/Эксплуатация автоматизированных систем связи 1308000 0 0
8 Оптикалық және электронды құрал-жабдықтар/ Оптическое и электронное оборудования 1309000 0 0
9 Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану 1310000 22 22
10 Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану/Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта 1311000 42 42
  1401000 Строительство и коммунальное хозяйство 1400000 522 453
1 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану /Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1401000 89 71
2 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)/Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) 1402000 18 18
3 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) 1403000 154 154
4 Темір жол құрылысы жол және жол шаруашылығы/ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1409000 27 18
5 Автомобиль жолдарын және аэродромдарды салу/ Строительство автомобильных дорог и аэродромов 1410000 21 21
6 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар/Лифтовое хозяйство и эскалаторы 1415000 121 121
7 Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру/Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий 1417000 55 50
8 Архитектура 1418000 37 0
  1501000 Сельское хозяйство, ветеринария и экология 150000 87 59
1 Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт құрылысы/ Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное стрительство 1508000 59 59
2 “Өрт қауіпсіздігі” / Пожарная безопасность 1516000 28 0
  Всего   6887 3892

Нұр-Сұлтан қаласының жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс

«Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс жариялайды.
 Конкурсқа өтінімді әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері (тиісті үлгіде ресімделген сенімхат болса) конкурс ұйымдастырушысының кеңсесіне немесе тапсырыс беретін пошталық байланысты пайдаланып: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 11үй мекенжайы бойынша, телефон: 55-68-74, 119 кабинетке, әрбір жұмыс күні сағат 08-30-дан 16-00-ге дейін, 2020 жылғы 8 шілде мен 28 шілдіге дейін ұсынады.

 “Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №609 бұйрығына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларында көзделген., және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге” (осы хабарламаға № 1 қосымша).

Нұр-Сұлтан қаласының жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсты хабарландыруға
№1 қосымша

 

 

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА ТЕГІН ҰСЫНЫЛАДЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Конкурс 2020 жылғы 8 – 28 шілде аралығында жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда Тәрбиеленушілерді мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша көрсетілетін қызметтердің жеткізушісін таңдау мақсатында өткізіледі..
 “Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №609 бұйрығына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларында көзделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге”; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларымен бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің нормалары мен қағидалары сақталған кезде жүзеге асырылады.(1-қосымша, 1-тарау, 1,2,3-тармақтар).
 Конкурсқа қатысуға өтінім берген жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар жіберіледі.
 Өтінім нысаны еркін.
 Конкурсқа қатысуға өз қызметінің басталғаны туралы хабарлаған және Тәрбиеленушілерді мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға өтінім берген жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар жіберіледі.

Конкурсқа қатысу үшін жеке меншік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары Нұр-сұлтан қаласының білім басқармасына келесі құжаттарды тапсырады: 

 1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия төрағасының атына жазылған өтінішті;
 2) заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәліктің көшірмесін, мектепке дейінгі ұйымдардың жарғысын, құжаттарды тапсырғанға дейін бір ай мерзімінен аспайтын банктен берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы және салық органынан берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы;
 3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын мүлікке құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесін (жекеменшік немесе жалға алу);
 4) “Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 217 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15217 болып тіркелген) бекітілген “Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін;
 5) медициналық кабинетке лицензиясының болуы туралы көшірмесін немесе тіркелген жерін ескере отырып емханамен жасалған қызмет көрсету туралы шартты;
 6) Заңға сәйкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының белгіленген мөлшерімен, тек қана республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармаларының, қалалардың (аудандардың) білім бөлімдерінің жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесін ұсынады. Жеткізуші Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелер нысанын толтырады;
 7) педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарының көшірмелері.
Конкурстық өтінімге кіретін құжаттар тігіледі, нөмірленеді, мектепке дейінгі ұйымның құрылтайшысымен қол қояды, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген тәртіппен ұсынылады.
Ұсынылған өтінімдерді комиссия өз отырысында 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.
 Комиссия отырысынан кейін келесі ақпараттармен:
 1) олардан бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, оның ішінде құжаттардың осы талаптарға сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесі;
 2) алдын ала қарау хаттамасына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдармен ұсынылған түзетілген және толықтырылған құжаттарды қайта қарау мерзімі көрсетілген конкурсқа қатысудың алдын ала талқылау хаттамасы құрылады.
 Алдын ала рұқсат беру туралы конкурстық комиссияның шешімі конкурстық комиссияның хатшысы 3 (үш) жұмыс күні ішінде Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының интернет-ресурсында орналастырады.
 Әлеуетті жеткізушілерге алдын ала рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде алдын ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес құжаттарды сәйкес келтіру құқығы беріледі.
 Комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасының тізбесінде көрсетілген мектепке дейінгі ұйымдардың конкурсқа қатысуға өтінімдерін оларды сәйкес келтірудің толықтығы тұрғысынан қайта қарайды.
 Комиссия отырыс күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде орын санын көрсете отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылатын мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесіне енгізу туралы шешім шығарады.
Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін орындардың барынша мүмкін саны көрсетіле отырып, комиссияның шешімі хаттама түрінде ресімделеді.
 Комиссия мынадай:
 1) жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тізбесіне енгізу туралы;
 2) Қағидалардың 9 және 10-тармақтарына сәйкес келмеген жағдайда, жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тізбесіне енгізуден бас тарту туралы шешімдердің біреуін шығарады.
 Жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тарапынан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ұсыныстар саны артқан жағдайда жеткізушілерді Комиссия қосымша өлшемшарттар бойынша конкурс негізінде таңдап алады.
 Жеткізушіні конкурс арқылы таңдаудың қосымша өлшемшарттары:
 1) жоғары және бірінші санатты тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 10%;
 2) тиісті бейіні бойынша кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан алғанда кемінде 50%.
 Ашық дауыс беру жолымен комиссия мүшелері дауысының көпшілігімен шешім қабылданды деп есептеледі. Комиссия құрамының дауыстары тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының даусы шешуші болып табылады.
 Хаттаманы хатшы ресімдейді, оған төраға және отырысқа қатысқан комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Комиссия отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі, егер комиссия мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы отырысқа қатысса дұрыс деп есептеледі.
 Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы шешім Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының интернет-ресурстарында жарияланады.
 Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының өкілдері жылына бір рет мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру шартында көзделген міндеттемелердің орындалуы бойынша мектепке дейінгі ұйымдар қызметіне мониторинг жүргізеді және консультативтік көмек көрсетеді.
1 балаға мемлекеттік білім беру тапсырысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын есепке алғандағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Жаңа және қосымша орындарға, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орындар бұдан бұрын орналастырылған мектепке дейінгі ұйымдар филиалдарының орындарына мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурс негізінде жүзеге асырылады.

тапсырысын Қалыптастыру бойынша онлайн режимде Комиссия мүшелерінің отырысы өткізілді

2020 жылғы 24 сәуірде Нұр-Сұлтан қаласының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру бойынша онлайн режимде Комиссия мүшелерінің отырысы өткізілді. Аталған отырысқа мүдделі басқармалардың, қоғамдық ұйымдардың, Нұр Отан ХДП, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы мониторингтік тобының, өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдері , сондай-ақ,  мәслихат депутаттары мен кәсіпорын басшылары қатысты. 

Жиын барысында Комиссия мүшелерімен әлеуетті қатысушылардың мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкестігі қаралды  және  еңбек нарығына  қажетті мамандықтар бойынша орындар бөлінді.

КОНКУРС ҚҰЖАТТАРЫ

«Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсету бойынша.

  1. Бұйрық беру
  2. Мемлекеттік тапсырысқа конкурсонкурс
  3. Комиссия құрамы

Нұр-Сұлтан қаласының жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс

«Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, 2020 жылғы 1 сәуірден бастап жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс жариялайды.
Конкурсқа өтінімді әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері (тиісті үлгіде ресімделген сенімхат болса) конкурс ұйымдастырушысының кеңсесіне немесе тапсырыс беретін пошталық байланысты пайдаланып: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 11үй мекенжайы бойынша, телефон: 55-68-74, 119 кабинетке, әрбір жұмыс күні сағат 08-30-дан 16-00-ге дейін, 2020 жылғы 11 ақпан мен 2 наурызға дейін ұсынады.
Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ұсынуына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығымен бекітілген Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларында көзделген (осы хабарландыруға № 1 қосымша).

 

Нұр-Сұлтан қаласының жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсты хабарландыруға
№1 қосымша

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА ТЕГІН ҰСЫНЫЛАДЫ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Конкурс 2020 жылғы 1 сәуірден бастап жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту қызметтерін көрсетушіні таңдау мақсатында жүргізіледі.
Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ұсынуына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығымен бекітілген Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларында (1-қосымша, 1-тарау, 1, 2, 3-тармақтар) көзделген.
Конкурсқа қатысуға өтінім берген жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар жіберіледі.
Өтінім нысаны еркін.
Конкурсқа қатысуға өз қызметінің басталғаны туралы білім беру саласындағы уәкілетті органды хабардар еткен және тәрбиеленушілерді, сондай-ақ білім алу қажеттілігі ерекше және жеке мүмкіндіктері бар балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға өтінім берген жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар жіберіледі.
Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасына мынадай құжаттарды ұсынады:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия төрағасының атына жазылған өтінішті;
2) заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәліктің көшірмесін, мектепке дейінгі ұйымдардың жарғысын, құжаттарды тапсырғанға дейін бір ай мерзімінен аспайтын банктен берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы және салық органынан берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы;
3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын мүлікке құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесін (жекеменшік немесе жалға алу);
4) “Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 217 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15217 болып тіркелген) бекітілген “Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін;
5) медициналық кабинетке лицензиясының болуы туралы көшірмесін немесе тіркелген жерін ескере отырып емханамен жасалған қызмет көрсету туралы шартты;
6) Заңға сәйкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының белгіленген мөлшерімен, тек қана республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармаларының, қалалардың (аудандардың) білім бөлімдерінің жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесін ұсынады. Жеткізуші Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелер нысанын толтырады;
7) педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарының көшірмелері.
Конкурстық өтінімге кіретін құжаттар тігіледі, нөмірленеді, мектепке дейінгі ұйымның құрылтайшысымен қол қояды, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген тәртіппен ұсынылады.
Ұсынылған өтінімдерді комиссия өз отырысында 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.
Комиссия отырысынан кейін келесі ақпараттармен:
1) олардан бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, оның ішінде құжаттардың осы талаптарға сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесі;
2) алдын ала қарау хаттамасына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдармен ұсынылған түзетілген және толықтырылған құжаттарды қайта қарау мерзімі көрсетілген конкурсқа қатысудың алдын ала талқылау хаттамасы құрылады.
Алдын ала рұқсат беру туралы конкурстық комиссияның шешімі конкурстық комиссияның хатшысы 3 (үш) жұмыс күні ішінде Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының интернет-ресурсында орналастырады.
Әлеуетті жеткізушілерге алдын ала рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде алдын ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес құжаттарды сәйкес келтіру құқығы беріледі.
Комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасының тізбесінде көрсетілген мектепке дейінгі ұйымдардың конкурсқа қатысуға өтінімдерін оларды сәйкес келтірудің толықтығы тұрғысынан қайта қарайды.
Комиссия отырыс күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде орын санын көрсете отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылатын мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесіне енгізу туралы шешім шығарады.
Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін орындардың барынша мүмкін саны көрсетіле отырып, комиссияның шешімі хаттама түрінде ресімделеді.
Комиссия мынадай:
1) жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тізбесіне енгізу туралы;
2) Қағидалардың 9 және 10-тармақтарына сәйкес келмеген жағдайда, жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тізбесіне енгізуден бас тарту туралы шешімдердің біреуін шығарады.
Жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тарапынан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ұсыныстар саны артқан жағдайда жеткізушілерді Комиссия қосымша өлшемшарттар бойынша конкурс негізінде таңдап алады.
Жеткізушіні конкурс арқылы таңдаудың қосымша өлшемшарттары:
1) жоғары және бірінші санатты тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 10%;
2) тиісті бейіні бойынша кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан алғанда кемінде 50%.
Ашық дауыс беру жолымен комиссия мүшелері дауысының көпшілігімен шешім қабылданды деп есептеледі. Комиссия құрамының дауыстары тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының даусы шешуші болып табылады.
Хаттаманы хатшы ресімдейді, оған төраға және отырысқа қатысқан комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Комиссия отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі, егер комиссия мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы отырысқа қатысса дұрыс деп есептеледі.
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы шешім Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының интернет-ресурстарында жарияланады.
Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының өкілдері жылына бір рет мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру шартында көзделген міндеттемелердің орындалуы бойынша мектепке дейінгі ұйымдар қызметіне мониторинг жүргізеді және консультативтік көмек көрсетеді.
1 балаға мемлекеттік білім беру тапсырысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын есепке алғандағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Жаңа және қосымша орындарға, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орындар бұдан бұрын орналастырылған мектепке дейінгі ұйымдар филиалдарының орындарына мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурс негізінде жүзеге асырылады.