Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 2019 жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгiбiлiмi бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыруға конкурс жариялайды

Конкурсты ұйымдастырушы: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» ММ

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысу үшін жоғары оқу орындары мынадай қажетті құжаттарды ұсынады:

1) 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жоғары оқу орнының өтінімін; 

2) 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жоғары оқу орнының сауалнамасын;

3) 3-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы тиісті оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру ұсынысын;

4) 4-қосымшаға сәйкес жоғары оқу орнының ақпараттық картасын.

Конкурстық өтінімге кіретін құжаттар тігіледі, нөмірленеді, жоғары оқу орнының бірінші басшысы қол қояды, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген тәртіппен ұсынылады.

Конкурстық өтiнiм білім беру саласындағы уәкілетті органға конкурс өткiзу туралы хабарландыруда көрсеткен сағат пен күннен кешiктiрілмей жолданады. Конкурстық өтiнiм беру мерзiмi аяқталғаннан кейiн түскен конкурстық өтiнiм кешiгу себептерiне қарамастан қаралмайды.

Конкурстық өтінімдерді беру мерзімі аяқталғаннан кейін оларға қандай да бір өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар конкурсты ұйымдастырушының төмендегі мекен-жайда орналасқан кеңсесіне 2019 жылғы шілденің 22-26 күндерін қоса алғандағы аралықта ұсынылады: «Нұр-Сұлтан қаласының Білім басқармасы» ММ, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11-үй, 55-68-55, 55-68-57, каб.: 119, 721.

1-қосымша

Жоғарыоқуорныныңсауалнамасы

 

ЖОО-ның толықатауы
ЖОО-ның құрылған жылы
ЖОО-ның құрылтайшысы
ЖОО-ның заңды мекенжайы
ЖОО-ның нақты мекенжайы, телефоны, факс, электронды мекенжайы
 ЖОО ректорының Т.А.Ә.
Конкурсқақатысуүшінжауаптытұлғаның Т.А.Ә., қызметі, байланыс мәліметтері

      Ұйымның басшысы ________________________

      (қолы, Т. А. Ә.)

      Толтырылған күні

      М.О.

 

2-қосымша

Жоғары оқу орны өтінімінің нысаны (жоғары оқу орнының бланкісінде толтырылады)

 

Облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органы

     

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптарды және конкурсты өткізу шарттарын

      зерделейотырып, ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

 (жоғары оқу орнының атауы)   өтінімге кіретін құжаттарға сондай-ақ конкурстың шарттары мен талаптарына сәйкес

      ________________________________________________________________________________

      (мамандықтың коды, атауы)

      мамандығы бойынша тиісті облыс әкімдігі өткізетін конкурсқа қатысады.

      Қосымша: конкурсқа қатысу үшін құжаттар ___ бетте.

      Ұйымның басшысы ______________________________

      (қолы, Т. А. Ә. (бар болғанда))

      Толтырылған күні

      М.О.

 

3-қосымша

 

___________оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру ұсынысы

_________________________________________________________

(жоғары оқу орнының атауы)

 

Жоғары білім бойынша

Коды Мамандықтың атауы Гранттың жалпы саны Күндізгі оқу нысаны Сырттай оқуны саны
1 2 3 4 5

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша

Коды Мамандықтың атауы орын саны
1 2 3

 

 магистрлерді, PhD философия докторларын мақсатты даярлау бойынша

Коды Мамандықтың атауы Даярлау жоспарланған ЖОО-ның атауы орын саны
1 2 3 4

     

 Ұйымның басшысы ________________________

      (қолы, Т. А. Ә.)

      Толтырылған күні

      М.О.

 

4-қосымша

Жоғары оқу орнының ақпараттық картасы ________________________________________________

(жоғары оқу орнының атауы)

________________________________________________

(білім беру бағдарламасы тобының коды, атауы)

 

ЖОО туралы жалпы мәліметтер Көрсеткіштер
1 Халық аралық және (немесе) ұлттық институционалдық аккредиттеу
2   ЖОО-ның халықаралық рейтингі (орны, рейтингінің атауы)
3 Білім беру порталының болуы
4 Оқ упроцесіне пайдаланатын оқу-зертханалық базаның жаңартылуы, теңге/келтірілген контингент
5 Зерттеу институттарының, ғылымижәнемамандандырылғанзертханалардың, бизнес-инкубаторлардың, технопарктердің саны
6 Меншікті не шаруашылықжүргізунемесежеделбасқаруқұқығынатиесілібілім беру қызметініңсапасынқамтамасызететінматериалдықактивтердің, оның ішінде университеттер үшін 3 және одан көп, академиялар үшін 1 және одан көп, институттар үшін 1 және одан көп ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орын жайлары мен ғимараттардың (оқу корпустардың) болуы
7 Қолданыстағы жатақханаларда төсек-орынның саны
І Жоғарыжәнежоғарыоқуорнынанкейінгібілім беру бағдарламаларыныңтобыбойыншажалпымәліметтер
1 Жоғарыжәнежоғарыоқуорнынанкейінгібілімдікадрлардаярлаудыңбағыттарыбойыншабілім беру қызметінжүргізугеқұқықберетінлицензияғақосымша
2 Халықаралықжәне/немесеұлттықмамандандырылғанаккредиттеу
3 “Атамекен” ҰКП-ныңбілім беру бағдарламалары рейтингіне қатысуы (орын) 
4 Бітірушілердің жұмысқа орналасуы, жұмысқа орналасқан бітірушілердің%-ы
5 Білім алушылар контингенті
6 Күндізгібөлімдебілімалушыстуденттердіңконтингенті
ІІ Кадрлық қамтылуы және педагог қызметкерлердің біліктілік деңгейі
1.1. Штаттық оқытушылардың жалпы саны:
ғылым докторлары
PhDдокторлар
ғылым кандидаттары
магистрлер
1.2 /оның ішінде білім беру бағдарламасы бойынша (саны)
ғылым докторлары
PhD докторлар
ғылым кандидаттары
магистрлер
1.3 Ағылшын тілін игерген (деңгейі кемінде 4,5 (ІELTS)) бейіндік пәндер бойынша ОПҚ саны
2 ЖОО-да академиялық кезеңнен кем емесмерзімдешартбойыншажұмысістейтіншетелдікоқытушылардың саны
3 мамандық бойынша ОПҚ дәрежелілік%-ы
4 Білім беру бағдарламаларыныңтобыбойыншабейіндікпәндердегі ОПҚ дәрежелілік %-ы
ІІІ ОПҚ ғылыми-зерттеу қызметі
1 Гранттық және бағдарламалық-мақсаттықаржыландырунегізіндеіргелізерттеулер/ қолданбалы зерттеулербойыншаорындалатынғылымижәнеғылыми-техникалық бағдарламалар/ жобалар саны
2 ОПҚ орындаған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы көлемі (теңгемен)
2.1 / оның ішінде 1 штаттық ОПҚ-ға (теңгемен)
3 ОПҚ ғылыми жарияланымдарының саны:
– шетелдік рейтингтік журналдарда (Томсон Рейтер (WebofScіence,ThomsonReuters) немесеScopus, Pubmed, zbMath, MathScіnet, Agrіs, Georef, Astrophysіcaljournal; Scopus, JSTORE деректербазасынаенетін)
– ҚР БҒМ Білімжәнеғылымсаласындағыбақылаукомитетіұсынғанғылымибасылымдарда
  – монографиялар
– патенттер, алдын ала патенттер, инновациялық патенттер, авторлық куәліктер
4 /оның ішінде 1 штаттық ОПҚ-ға:
– шетелдік рейтингтік журналдарда (Томсон Рейтер (WebofScіence,ThomsonReuters) немесеScopus, Pubmed, zbMath, MathScіnet, Agrіs, Georef, Astrophysіcaljournal; Scopus, JSTORE деректер базасына енетін)
– ҚР БҒМ Білімжәнеғылымсаласындағыбақылаукомитетіұсынғанғылымибасылымдарда
  – монографиялар
– патенттер, алдын ала патенттер, инновациялық патенттер, авторлық куәліктер
ІV Корпоративтікәріптестікжәнехалықаралыққызмет
1 Бірлескен (қосдипломды) білім беру бағдарламаларының саны 
2 Шетелдікұйымдарменбірлескензерттеужобаларының саны
3 Академиялықалмасубағдарламаларынасоңғы 3 жылда қатысқан білім алушылардың саны

     

Жоғарыда келтірілген ақпараттың шынайылығын растаймын.

     

Ұйымның басшысы ________________________

                                    (қолы, Т. А. Ә.)

Толтырылған күні

М.О.