Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу салдары

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу үлкен назарды, мемлекеттік сатып алу саласындағы білім мен дағдыларды талап етеді.

Сонымен бірге, лауазымды тұлғалар заңнаманы білмеуіне және мемлекеттік сатып алу ресімдерін бұзу салдарына байланысты, әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатын осындай бұзушылықтарға жол берген біраз жағдайлар бар.

Осыған байланысты, бұзушылықтар мен жауаптылық түрлерін қарастыруды ұсынамыз.

Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзғанына әкімшілік жауаптылық «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 207-бабымен қарастырылған.

Мәселен, Кодекстің жоғарыда көрсетілген баптың бірінші бөлігіне сәйкес, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта әлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін кез келген талаптар белгілеу не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiлігiн айқындайтын сипаттамаларын көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылықтар субъектісі – конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қарастырылып отырған баптың екінші бөлігі конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау шеңберінде келіп түскен, конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) жобасына ескертулерді уақтылы қарамау, сол сияқты мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) мәтінін уақтылы орналастырмау – лауазымды адамдарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылықтың лауазымды тұлғасы мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту, Кодекстің 207-бабының үшінші бөлігімен және Қазақстан Республикасының Президентімен, тапсырыс берушімен немесе оның міндеттерін орындаушы тұлғамен айқындалатын бірінші басшыға на жауапты хатшыға немесе өзге де жауапты хатшының уәкілеттілігін жүзеге асыратын тұлғаға әкімшілік айыппұл 100 АЕК мөлшерінде салынатыны көзделген.

Конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдi жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсті түрде ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) сұрау салуды жіберуі және өзге де әрекеттері – лауазымды адамдарға қарастырылып отырған Кодекстің төртінші бөлігімен 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылыққа 100 АЕК мөлшерінде лауазымды тұлғаға айыппұл түрінде әкімшілік жауаптылық қарастырылған.

Аталған бөліктерде лауазымды тұлғалар ретінде конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы және оның орынбасары, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелері мен хатшысы түсіндіріледі.

Бұдан басқан, Кодекстің 207-бабының бесінші бөлігі әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетіні қарастырылған.

Аталған бұзушылықтар бойынша лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының Президентімен, тапсырыс берушімен немесе оның міндеттерін орындаушы тұлғамен айқындалатын бірінші басшыға на жауапты хатшыға немесе өзге де жауапты хатшының уәкілеттілігін жүзеге асыратын тұлға болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттарды конкурстық құжаттамаға енгiзбеу бөлiгiнде бұзу – мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Кодекстің 207-бабының жетінші бөлігі Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттардың салыстырмалы мәнiн конкурстық баға ұсыныстарына қолданбау бөлiгiнде бұзу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетінін қарастырады.

Бұл жағдайда, лауазымдық тұлғалар конкурстық комиссияның төрағасы және оның орынбасары, сондай-ақ конкурстық комиссия мүшелері танылады.

Әкімшілік жауаптылық әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетіні қарастырылады.

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерінде айыппұл қарастырылған (тоғызыншы бөлігі).

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешiм қабылдауына негiз болған, сараптама комиссиясының не сарапшының көрiнеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы – 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл Кодекстің 207-бабының оныншы бөлігімен қарастырылған.

Кодектінің 207-бабы он бірінші бөлігіне сәйкес, мынадай:

1) тапсырыс беруші өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шартты біржақты тәртіппен бұзған, оны орындау барысында өнім берушінің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтіні немесе нәтижесінде осындай шарт жасалып, оның конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген осындай талаптарға сәйкестігі туралы анық емес ақпарат бергені анықталған;

2) өнiм берушi өзiмен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамаған не тиiсiнше орындамаған жағдайларда, тапсырыс берушiнiң әлеуеттi өнiм берушiлердi, өнiм берушiлердi мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгiнбеуi немесе уақтылы жүгiнбеуi – лауазымды адамдарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл қарастырылған.

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Бұзушылықтардың ерекше кездесетін түрі Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл Кодекстің 207-бабы он екінші бөлігінде көзделген.

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Және, соңғысы, Кодекстің 207-бабы он үшінші бөлігінде конкурсқа (аукционға) қатысуға алдын ала жіберу хаттамаларында конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипатталуын, оның ішінде оның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсетпеу – лауазымды адамдарға 10 АЕК мөлшерiнде айыппұл әкімшілік жауаптылық қарастырылған.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мемлекеттік сатып алу саласында заңнама нормаларын бұзуды және тиістінше әкімшілік жауаптылықты болдырмау барысында, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекіту сатысында шешім қабылдау немесе ақпараттық орналастыру кезінде, бағалы ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) алдын ала талқылау аясында түскен конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулерді қарастыру кезінде, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған кезде, әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттамаға сәйкес келмеуін тану туралы шешім қабылдаған кезде, шартты тікелей жасау жолымен бір дереккөз тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде және қарастырылған Кодекстің он бірінші бабымен көзделген жағдайларда шарттарды орындау сатысында аса назарға алу ұсынылады.

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті камералды бақылау

бөлімінің басшысы Исахметов Талгат Айдарбекович

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті Жоспарлау,

талдау және есептілік

бөлімінің басшысы Байкуанышов А.А.

59 thoughts on “Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу салдары

 1. I just want to say I’m newbie to weblog and really enjoyed you’re web blog. Very likely I’m going to bookmark your site . You surely come with really good posts. Thank you for sharing with us your blog.

 2. An impressive share, I merely given this onto a colleague who had been performing a small analysis within this. And he actually bought me breakfast due to the fact I ran across it for him.. smile. So i want to reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending time to debate this, I find myself strongly regarding this and love reading regarding this topic. If it is possible, as you become expertise, might you mind updating your site with more details? It really is highly useful for me. Big thumb up with this short article!

  http://www.repairloader.net

 3. Thanks , I have recently been looking for info approximately this topic for a while and yours is the best I’ve came upon till now. However, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?

  http://partscatalog.sellload.com

 4. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 5. Really fantastic information can be found on web blog . “That is true wisdom, to know how to alter one’s mind when occasion demands it.” by Terence.

 6. It’s going to be endfinishending of mine day, butexcepthowever before endfinishending I am reading this greatenormousimpressivewonderfulfantastic articlepostpiece of writingparagraph to increaseimprove my experienceknowledgeknow-how.

  mylittledreamygarden.blogspot.com

 7. Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style and design. “The price one pays for pursuing a profession, or calling, is an intimate knowledge of its ugly side.” by James Arthur Baldwin.

 8. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to give one thing back and aid others such as you aided me.

 9. Thank you for some other magnificent post. The place else may anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such information.

 10. I would like to get across my respect for your generosity for those individuals that require guidance on the subject matter. Your personal dedication to getting the solution around ended up being remarkably interesting and have all the time empowered others just like me to realize their ambitions. Your amazing interesting suggestions entails much to me and somewhat more to my peers. With thanks; from everyone of us.

  https://www.furnitureexpertsjunkremoval.com

 11. Wow! Thank you! I continually needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 12. obviously like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth then again I’ll surely come again again.

 13. wonderful points altogether, you just gained a new reader. What might you suggest about your submit that you just made some days in the past? Any certain?

 14. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  http://healthytut.com/index.php?board=12.0

 15. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 16. I used to be recommended this website through my cousin. I am now not positive whether or not this submit is written by him as no one else know such unique approximately my difficulty. You’re amazing! Thank you!

 17. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 18. Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks!

 19. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

  https://star-viagra.com

 20. Thanks for expressing your ideas. The one thing is that scholars have a selection between fed student loan and also a private education loan where it really is easier to decide on student loan debt consolidation than in the federal student loan.

  https://www.star-viagra.net

 21. Hiya very cool website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am glad to find numerous useful info here within the put up, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.

 22. I genuinely enjoy looking through on this web site , it has good articles . “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

  https://star-viagra.com

 23. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you possibly can take away me from that service? Thanks!

 24. One more thing I would like to say is that as an alternative to trying to fit all your online degree tutorials on days of the week that you end work (as most people are drained when they get home), try to find most of your instructional classes on the weekends and only a couple courses in weekdays, even if it means taking some time away from your weekend. This is really good because on the saturdays and sundays, you will be extra rested plus concentrated for school work. Thanks a lot for the different tips I have mastered from your blog.

  http://www.esakef.agrinet.tn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=481236

 25. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 26. I and also my friends have been examining the great secrets from your web site and so unexpectedly developed a horrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those secrets. Those boys were as a result thrilled to learn them and now have sincerely been having fun with them. We appreciate you turning out to be really considerate as well as for making a decision on varieties of extraordinary things millions of individuals are really desirous to discover. Our honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 27. Spot up with this write-up, I honestly think this web site requirements a great deal more consideration. I’ll oftimes be once more to learn a great deal more, thank you that information.

  http://www.repairloader.net

 28. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to don¡¦t disregard this website and provides it a look on a relentless basis.

 29. magnificent points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest about your post that you made a few days ago? Any positive?

 30. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 31. I’m curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m having some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any solutions?

 32. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a glance regularly.

 33. When I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any approach you possibly can take away me from that service? Thanks!

 34. I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, but I never discovered any interesting article like yours. It¡¦s beautiful worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the web will be a lot more helpful than ever before.

 35. One more important aspect is that if you are an older person, travel insurance pertaining to pensioners is something you ought to really take into account. The old you are, the more at risk you will be for having something bad happen to you while in foreign countries. If you are certainly not covered by some comprehensive insurance plan, you could have some serious issues. Thanks for expressing your good tips on this blog site.

 36. I will right away grab your rss feed as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand in order that I could subscribe. Thanks.

 37. wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?

 38. Hello very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I am happy to find numerous helpful info here in the put up, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

 39. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 40. Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I’d like to see more posts like this.

Leave a Reply

Your email address will not be published.